Het Koninkrijk van God

Het ‘hoe’ van de website…

Het Internet is een bijna oneindig bron van informatie. Als je iets aan een ander bekend wil maken, dan is een website een goed startpunt. Het probleem is echter dat velen, die op zoek zijn naar informatie, al gauw in de hoeveelheid informatie verdwaald raken; je ziet door de bomen het bos niet meer. Daarnaast maakt het Internet zelf geen onderscheid in goede of slechte informatie. Dat kan ook niet, want wie bepaalt in de eerste instantie al wat goede of slechte informatie is. Het Internet is dus een platform waar iedereen kan roepen wat ‘ie wil.

Christelijk religieuze roepers

De informatie die u op deze website kunt vinden is van het Christelijk Religieuze type. Sinds ik in de jaren ’90 mijn eerste stappen op het Web zette, is echter het aanbod van dat soort informatie praktisch oneindig geworden. Ook is het karakter van de meeste Christelijk Religieuze websites veranderd van puur informatief in assertief en strijdbaar. Van passief in actief. Met andere woorden: de websites die een Christelijk Religieus gedachtegoed uitdragen, zijn aangepast aan het puur wereldse karakter van het Wereldwijde Web. Het Evangelie is daarmee verworden tot iets waar je het mee eens bent of niet, maar dan wel op grond van argumentaties en bewijsvoeringen. Dat betekent in de kern, dat iedereen van iedere andersdenkende een bewijs vraagt. Of in elk geval een deugdelijke argumentatie.

Terug naar de Bron

In feite heb ik geconstateerd dat „mijn“ Evangelie, dat wil zeggen: dat wat ik onder het Evangelie begrijp, niet kan worden bewezen of beargumenteerd. Ik zal op dit punt natuurlijk nog uitgebreid terugkomen, maar ik ben eigenlijk van mening dat het ware Evangelie zichzelf bewijst aan degene die het ‘gelovig’ hoort. Maar de consequentie is wel dat dan het ware Evangelie wordt gehoord. Nu kan ik uiteraard niet weten of er geloof aanwezig is bij mijn lezers, maar waar ik wel naar kan streven is het Evangelie zo puur mogelijk door te geven via de pagina’s en artikelen op mijn website.

Recentelijk heb ik weer een studieboek aan mijn boekenverzameling toegevoegd: „Systematic Theology, Second Edition“ van Wayne Grudem (ePub Edition © November 2020: ISBN 978-0-310-51799-3). Het bevat ongelooflijk veel informatie en verwijzingen naar de Bijbel, maar wat me vooral opviel, is de hoeveelheid aspecten waarin het Christelijk geloof is opgedeeld. En dan te bedenken dat hij kring waarbinnen hij iets wil doorgeven al beperkt is: „de schrijvers waarmee ik in dit boek samenwerk bevinden zich meestal binnen wat vandaag de dag de grotere "conservatieve evangelische" traditie wordt genoemd - van de grote Reformatoren Johannes Calvijn en Maarten Luther, tot aan de geschriften van evangelische geleerden vandaag de dag. Ik schrijf als een evangelicaal en voor evangelicalen.“ (In het voorwoord van Wayne Grudem bij de eerste editie van zijn werk). 

Wat ik wil aangeven is dat het Evangelie vandaag de dag blijkbaar niet meer in een paar zinnen (of artikelen, wat dat aangaat) kan worden verteld. Tweeduizend jaar Christendom heeft het Evangelie van Jezus Christus uitgebouwd tot een doolhof waar je zonder een goede gids niet meer uitkomt. En iedereen die een Systematische Theologie schrijft, pretendeert zo’n goede gids te zijn. Je zou haast denken, dat men zelf het eenvoudige en pure Evangelie niet meer kent en er daarom zo’n log, massief en onbeweeglijk lichaam van heeft geboetseerd. De vele leringen en dogma’s die in de loop van de eeuwen zijn ontwikkeld, hebben het Evangelie onzichtbaar en daardoor ontoegankelijk en onaantrekkelijk gemaakt.

Deze website

Ik wil echter niet met ‘anderen samenwerken’, maar getuigen van wat ik ervaar als het enige en ware Evangelie van Jezus Christus. Dat betekent dat ik op deze website niet in discussie ga, maar dat ik ook niet aanvallend (of defensief) wil schrijven. Als ik dat namelijk wel doe, ga ik juist in gesprek met de vele dogma’s en leerstellingen, die het uitzicht op het Evangelie juist belemmeren. Mijn lezers hoeven wat dat betreft ook niet naar een specifieke kerk en naar een speciale Bijbelschool. Het enige dat ik hoop is dat mijn lezers een oprecht hart hebben (in de ogen van de enige ware God en Vader van Jezus Christus), want dan zal dat hart door de Geest van God worden gevonden. En dan is de belofte, dat Hij zelf leraren zal aanstellen om dat hart te onderwijzen, zodat het een plek vindt in het geestelijke lichaam van Christus. Nogmaals, ik kom op al de aspecten, die ik noem, nog uitgebreid terug. Waar het mij echter omgaat is weer het pure Evangelie van het Koninkrijk van God en zijn zoon Jezus Christus te vertellen. Dat is mijn verantwoording ten opzichte van u, mijn lezers. Wat u er vervolgens mee doet, is iets dat enkel u en God iets aangaat.

Het boek van Grudem kan mij helpen om in de artikelen op mijn website wat structuur te geven; vooral zijn referenties naar de Bijbel geven mij gelegenheid om die te verzamelen en er desgewenst mijn eigen verhaal bij te vertellen. Ik zal echter zijn boek niet gebruiken om allerlei dogma’s en leringen te weerleggen. Ik wil in mijn artikelen een redelijk doch uitermate simpel alternatief bieden. En tevens ben ik er dan van overtuigd, dat de lezer met het oprecht zoekende hart, de waarheid in mijn artikelen zal herkennen en de weg naar de kern van het Evangelie , echter wel onder leiding van de Heilige Geest, weet te vinden.

Opzet van de website

De hoofdstructuur op de website is als volgt:

  • De ontwikkeling van het Koninkrijk Gods zal ik weergeven in een soort Bijbelse geschiedenis, genaamd „Het Plan van God“ die ik in mijn eigen woorden zal vertellen. In die Bijbelse geschiedenis staat het Koninkrijk Gods én Jezus Christus centraal.
  • In het „Archief“ worden alle artikelen geplaatst, die ik in het verleden al heb geschreven, waaronder diverse artikelen, die niet direct die niet Christelijk / Religieus van aard zijn, maar door mij zijn geschreven naar aanleiding van vragen en opmerkingen van anderen.